column
Strengthen Management Mechanism, Promote Open Sharing of Scientific Research Facilities and Instruments
WANG Jin
2020, 26(1): 1-2. DOI: 10.16495/j.1006-3757.2020.01.001
Abstract FullText HTML PDF
Development of Ion-molecular Reaction Device Under Atmospheric Pressure
ZHANG Li, ZHANG Jing, GUO Yin-long
2020, 26(1): 3-10. DOI: 10.16495/j.1006-3757.2020.01.002
Abstract FullText HTML PDF
In-situ X-ray Diffraction Test Method for High-temperature Phase Transition of Micro-nano VO2 Films
CUI Xi-ping, YAO Yao, GE Yu-qiang, GAO Nao-nao, ZENG Gang, LI Xue, HONG Guang-hui, ZHENG Zhen
2020, 26(1): 11-16. DOI: 10.16495/j.1006-3757.2020.01.003
Abstract FullText HTML PDF
A Portable Instrument of Measuring Lead and Cadmium Contents in Water Using DNAzyme Sensors
BAI Rui-xia, YIN Hao-ming, HUANG Fang
2020, 26(1): 17-23. DOI: 10.16495/j.1006-3757.2020.01.004
Abstract FullText HTML PDF
Study on Decolorization of Reactive Violet K-3R by Microwave-Fenton Reaction
CHEN Lu, CHEN Yi-ting, LI Bao-zhen, SHI Xiao-wei, JIANG Ya-jing, LIN Xiao-sen
2020, 26(1): 24-29. DOI: 10.16495/j.1006-3757.2020.01.005
Abstract FullText HTML PDF
Comparison of Pretreatment Methods for Major Elements Such as Potassium, Calcium, etc, in Determination of Geological Samples by Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry
XIONG Cong-hui, WANG Xue-lian
2020, 26(1): 30-36. DOI: 10.16495/j.1006-3757.2020.01.006
Abstract FullText HTML PDF
Extraction Method of Total Deoxyribo Nucleic Acid from Desert Plants
ZHAO Xin, ZHANG Ji-wei, CHEN Guo-xun, LI Yu-lin
2020, 26(1): 37-41. DOI: 10.16495/j.1006-3757.2020.01.007
Abstract FullText HTML PDF
Determination of cAMP in Jujube from North of China by High Performance Liquid Chromatography
LI Hui, ZHAO Liang, LI Jian-gui, ZHANG Lei, DONG Shu-qing, SUN Zhen-rong, QIU Hong-deng
2020, 26(1): 42-48. DOI: 10.16495/j.1006-3757.2020.01.008
Abstract FullText HTML PDF
Advances in Sample Pretreatment and Analytical Methods for Detection of Illegal Additives in Health Care Foods
HUO Ting, HU Yue, GAO Xu-dong, LI Yun-chun, WEI Xiao-ning, SHAO Shi-jun
2020, 26(1): 49-55. DOI: 10.16495/j.1006-3757.2020.01.009
Abstract FullText HTML PDF
Comparison of Preparation Methods for Determination of Powder Samples by X-ray Photoelectron Spectroscopy
MIAO Li-jing, JIANG Ke-min, ZU Li-hui, LU Huan-ming, LI Yong, WU Yue
2020, 26(1): 56-60. DOI: 10.16495/j.1006-3757.2020.01.010
Abstract FullText HTML PDF
Determination of Calcium Fluoride in Fluorite by X Ray Fluorescence Spectrometry
MA Jing-zhi
2020, 26(1): 61-66. DOI: 10.16495/j.1006-3757.2020.01.011
Abstract FullText HTML PDF
Determination of Calcium in Iron-based Powder Metallurgy by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry
YE Feng, CHEN Wang-xiang
2020, 26(1): 67-70. DOI: 10.16495/j.1006-3757.2020.01.012
Abstract FullText HTML PDF
Uncertainty Evaluation for Determination of Aflatoxin M1 in Milk by High Performance Liquid Chromatography Method
CHEN Meng, ZOU Xiao-long, FAN Lei, JIANG Chuan, CHEN Wei-ping, LU Guang-ying, RAO Chen, ZHANG Xiao-hong
2020, 26(1): 71-75. DOI: 10.16495/j.1006-3757.2020.01.013
Abstract FullText HTML PDF
Example of Trouble Diagnosis of Thermo IRIS Intrepid II Inductively Coupled Plasma Emission Spectrometer
WANG Ping, ZHU Pei-ming, LI Gui-hua, MA Xiao, SHAN Guang-qi
2020, 26(1): 76-82. DOI: 10.16495/j.1006-3757.2020.01.014
Abstract FullText HTML PDF
Use and Maintenance of Gas Chromatography-quadrupole Time-of-flight Mass Spectrometry
XU Xiao-hui, DU Rui-hu, YANG Zhi-min, LI Chen-xi, PAN Xiu-li, ZHANG Hong-yan
2020, 26(1): 83-86. DOI: 10.16495/j.1006-3757.2020.01.015
Abstract FullText HTML PDF