column
Application of 1-ehenyl-3-Methylimidazolium Iodide Ionic Liquid/Molecularly Imprinted Materials in Recognition of Bovine Hemoglobin
CHEN Yi-ting
2018, 24(1): 1-6. DOI: 10.16495/j.1006-3757.2018.01.001
Abstract FullText HTML PDF
Risk Assessment of Pb, Cd in Melamine Tableware
YU Xiu-juan, YANG Tian-yu, FAN Ji-peng, ZHU Zhen-hua, GU Juan-hong
2018, 24(1): 7-11. DOI: 10.16495/j.1006-3757.2018.01.002
Abstract FullText HTML PDF
Adsorption and Separation of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs
WANG Xiao-qi, LIU Hong-mei
2018, 24(1): 12-22. DOI: 10.16495/j.1006-3757.2018.01.003
Abstract FullText HTML PDF
Determination of Phthalates Contaminants in Health Care Wine by Gas Chromatography-QQQ Mass Spectrometry
MA Chun-yan, LU Qie-nan, DUAN Qiong, HU Wei-jie, FENG Shu-hua, LIU Xue-li
2018, 24(1): 23-27. DOI: 10.16495/j.1006-3757.2018.01.004
Abstract FullText HTML PDF
Simultaneous Determination of 10 Dye Components in Hair Dye by High Performance Liquid Chromatography
WANG Hai-rui, CHEN Shao-bo, XU Zhen-dong
2018, 24(1): 28-33. DOI: 10.16495/j.1006-3757.2018.01.005
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of Five Hypnotic Sedative Drugs in Blood by Gas Chromatography-Mass Spectrometry with Supported Liquid Extraction
LI Wen-hai, LI Xiu-yun, LIN Da-wei, SUN Hong-lei, SHAO Kai
2018, 24(1): 34-38. DOI: 10.16495/j.1006-3757.2018.01.006
Abstract FullText HTML PDF
An Accelerated Solvent Extraction-Solid Phase Extraction-Gas Chromatography/Mass Spectrometry Method for Determination of 18 Pesticides in Paddy
ZHANG Xiao-ting, PAN Jian-jun, ZHONG Yun, ZHUANG Yi-fei, FENG Qing-qing, YE Shu-juan
2018, 24(1): 39-46. DOI: 10.16495/j.1006-3757.2018.01.007
Abstract FullText HTML PDF
Determination of 5 Elements in In2O3-SnO2 Sintered Mix Powder by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry with Alkali-Melt
WANG Qiao, WANG Zhi-ping, SUN Hong-tao
2018, 24(1): 47-51. DOI: 10.16495/j.1006-3757.2018.01.008
Abstract FullText HTML PDF
Determination of Fixed Carbon Content in Graphite by High Frequency Combustion-Infrared Absorption Method
YANG Yan-ming, LI Mei-yu, ZHAO Yi-hua
2018, 24(1): 52-56. DOI: 10.16495/j.1006-3757.2018.01.009
Abstract FullText HTML PDF
Practice and Exploration of Opening and Sharing of Large Scale Instruments and Equipment in Mass Spectrometry Laboratories
SONG Ni, ZHANG Xiu-li, WANG Cong, LV Zhi-hua, REN Su-mei
2018, 24(1): 57-60. DOI: 10.16495/j.1006-3757.2018.01.010
Abstract FullText HTML PDF
Exploration of Graduate Students Participating in Laboratory Large-Scale Instrument Management
FAN Guang-hua, LIU Lian, ZHANG Yong-xiang, NING Tang-yuan
2018, 24(1): 61-63. DOI: 10.16495/j.1006-3757.2018.01.011
Abstract FullText HTML PDF